GDPR, Allmänna villkor ver.1.1

Varbergs Stenfastigheter AB, 556509-7911 med berörda koncernföretag samt Stenporten Fastigheter AB, 559079-2973 med berörda koncernföretag (gemensamt benämnda ” Stenfastigheter ” är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar.

Ändamål och legala grunder

Stenfastigheter samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra hyresavtalet med hyresgästen eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss.

Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av Stenfastigheter för marknadsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god hyresgästkontakt.

Personuppgifter kan komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om vi har ett berättigat intresse av det, exempelvis till ett koncernföretag.

Personuppgifter kan även komma att behandlas av Stenfastigheters samarbetspartners för marknadsföring av Stenfastigheter, om vi har ett berättigat intresse av ett sådant ändamål och tjänsterna och produkterna har en naturlig anknytning till Stenfastigheter.

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra hyresavtalet.

Stenfastigheter kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden.

Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta och för att hyresavtalet med kunden ska kunna fullgöras samt för att säkerställa Stenfastigheters berättigade intresse av att kunna nyttja flera kommunikationskanaler i vår marknadsföring, exempelvis sms.

Personuppgifterna kan komma att behandlas av Stenfastigheter för vårt berättigade intresse att bibehålla en god kundrelation, såsom att via urval och segmentering kommunicera målgruppsanpassade, relevanta och mer personliga erbjudanden eller för att kunna erbjuda bättre och riktad service. Som en del av detta kan profilering förekomma, baserat på de personuppgifter som vi fått i samband med att kunden tecknat hyresavtal med oss, direkt eller indirekt (avtal tecknat via tidigare fastighetsägare), samt de uppgifter som Stenfastigheter inhämtar från offentliga register. Profileringen görs för att på ett bättre sätt kunna lämna erbjudanden och information som anpassats efter kundens preferenser, köpbeteende, behov och livsstil. Uppgifter som används för detta kan t ex vara demografisk data (ålder, hushållssammansättning etc), geografisk data (adresser etc), transaktionsdata (fakturering, betalning etc) och beteendedata (förbrukning etc) och användargenerad data (ex klick- och besöksstatistik, tidigare köp etc).

Överlämning av personuppgifter

Personuppgifter lämnas regelmässigt inte till bolag i länder utanför EU eller EES. Om så ändå sker görs först en särskild undersökning av att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda.

Rättigheter

Kunden har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av Stenfastigheter. Kunden kan även begära rättelse. Kunden har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt mot behandling för direktmarknadsföring inklusive profilering. Kund som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföring via telefon och eller e-post har rätt att när som helst meddela Stenfastigheter som då upphör med detta.

Kunden har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som kunden lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Kund som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot Dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Gallring

Stenfastigheter bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När hyresavtalet upphört och du inte längre är hyresgäst hos oss behåller vi uppgifterna i 36 månader.

Uppgifterna kan dock i de flesta fall behöva sparas även därefter, för bokföringsändamål enligt gällande lagstiftning i 7 år efter att parternas mellanhavanden är slutreglerade. Finns det en pågående utredning eller tvist så sparas uppgifterna så länge ärendet är öppet. När det inte längre finns någon rättslig grund för att spara personuppgifterna raderas de permanent.

Kontakter

Personuppgiftsansvarig är Stenfastigheter. Dataskyddsombud för Stenfastigheter kan nås via e-post på kontakt@stenfastigheter.com eller telefon 031-40 51 00. Frågor rörande Stenfastigheters personuppgiftsbehandling kan ställas till vårt dataskyddsombud eller via det allmänna kontaktformuläret på hemsidan.

Begäran om registerutdrag skickas till Stenfastigheter

Alfred Wigeliusväg 10, 412 49 Göteborg

via e-post till kontakt@stenfastigheter.com.

Giltig fr o m 2018-05-25.

Uppdaterad 2021-01-04