Vanliga Frågor/ FAQ

Andrahandsuthyrning
För att få hyra ut lägenhet i andrahand gäller att det skall finnas ”beaktansvärda skäl” enligt hyreslagen.
Detta kan t ex. vara studier eller arbete på annan ort, militärtjänstgöring, utlandstjänstgöring under viss tid, provsamboende med partner i annan lägenhet.

Förstahandshyresgästen ansvarar gentemot hyresvärden för att hyran betalas och andra förpliktelser enligt hyresavtalet, såväl för hyror som för ordningen i lägenheten.

Använd helst det formulär du kan finna här på vår hemsida.

Från det att vi fått in kompletta och korrekta uppgifter lämnar vi besked om ansökan godkänns eller inte, den normala handläggningstiden är ca 15 arbetsdagar.

Om uthyrningen inte medges och du vill säga upp ditt avtal har du uppsägningstid i vanlig ordning. Tänk därför på att sända in din ansökan i god tid!

Om andrahandsuthyrningen sker utan samtycke eller tillstånd från hyresvärden kan du förlora din lägenhet.

Om förstahandshyresgästen inte tänker återvända till lägenheten måste lägenheten sägas upp enligt hyresavtalet.

Andrahandshyresgästen kan endast ingå avtal med förstahandshyresgäst och kan inte rikta några anspråk på hyresvärden. Andrahandshyresgästen får heller inte någon rätt till hyreskontraktet efter viss tid eller liknande.

Följande behövs:
– Eventuella intyg som styrker skälet för andrahandsuthyrningen
– Formulär ”ansökan om andrahandsuthyrning
Hyresvärden kommer att göra en kreditprövning av den tilltänkta andrahandshyresgästen.

In / utflyttning
Flytta in
Första vardagen i varje månad räknas som inflyttningsdag. Från och med kl.12.00 denna dag har du tillgång till din nya lägenhet. Om inflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag, allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton får du flytta in först nästkommande vardag kl.12.00.

Flytta ut
Första vardagen i varje månad räknas som utflyttningsdag. Senast kl. 12.00 denna dag måste lägenheten vara tillgänglig för den nya hyresgästen. Om utflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag, allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton har du tillgång till lägenheten till kl. 12.00 nästföljande vardag. Om du inte utrymmer lägenheten i tid, är du skyldig att ersätta den skada som detta kan orsaka.
När du har sagt upp din lägenhet, skall du kontakta oss för att bestämma tid för besiktning. Innan du flyttar, ska lägenheten och de förrådsutrymmen som hör till städas ordentligt.
Samtliga nycklar till lägenheten ska lämnas till ansvarig senast kl. 12.00 på avflyttningsdagen. Glöm inte nycklar till förrådsutrymmen och tvättstuga. Återlämnas inte nycklar kommer du att debiteras för ett låsbyte.

Städning
Lämna lägenheten välstädad till den nya hyresgästen. Glöm inte balkong och förrådsutrymmen. Om städningen är dåligt utförd tvingas vi tyvärr debitera dig för våra kostnader för detta arbete. Har du frågor om städningen av lägenheten, kontakta oss.

Autogiro medgivande
Autogiro är ett betalningssätt där du som betalare inte behöver fundera över när din hyra/månadsavgift skall betalas. Du behöver heller inte tänka på att ändra utdelningsadress för dina hyresavier under en längre tids bortavaro.
Allt du behöver tänka på är att det finns tillräckligt med pengar på det konto som autogirotjänsten skall hämta pengar från.
Hur går det till?
1. Vi träffar en överenskommelse om att vi får rekvirera pengar från något bankkonto eller personkonto som är ditt. Du väljer. Ofta väljs löne- eller pensionskonto. Detta sker genom att du skriver under ett medgivande. På medgivandet finns preciserat att det avser avgifter för din lägenhet och i förekommande fall garage/parkering och förråd. Du kan när som helst återkalla detta medgivande.
2. Vi skickar medgivandeuppgifterna till Autogirocentralen för kontroll och registrering. Kontroll av att de konton du uppgett är dina. Registrering av att vi har din tillåtelse att rekvirera pengar.
3. Vi skickar, i vanlig ordning, ut uppgifter om din hyra/avgift till dig. Detta kommer liksom tidigare att ske en gång per kvartal. Vi skickar däremot inte med några inbetalningskort.
Har du synpunkter eller frågor på något i hyres/avgiftsspecifikationen kontaktar du oss.
4. Några dagar före betalningsdagen skickar vi material till Autogirocentralen där vi berättar hur mycket som skall dras från ditt konto på betalningsdagen.
5. På exakt rätt dag överför Autogirocentralen pengar från ditt konto till vårt konto. Därmed är din hyra/månadsavgift betald.
6. Du kan på ordinarie redovisning för ditt konto se att pengarna är dragna från ditt konto. När och hur mycket.

Lägenhetsbyte
Ett lägenhetsbyte innebär att hyresgästen överlåter hyresrätten till sin lägenhet för att genom byte få en annan lägenhet.
Huvudregeln är att du inte får byta din lägenhet utan hyresvärdens tillåtelse. Ansökan om lägenhetsbyte skall göras på den ansökningsblankett som du kan hitta här på vår hemsida.

Beaktansvärda skäl

För att få byta sin lägenhet krävs att man har så kallade beaktansvärda skäl för ett byte, det vill säga att det finns ett trovärdigt behov av den nya bostaden. Det är endast hyresgästens, inte bytespartens eller någon annans skäl som beaktas.

Följande är exempel på beaktansvärda skäl:

– Ändrade familjeförhållanden

– Väsentligen ändrade ekonomiska förhållanden och därmed önskemål om lägre hyra

– Tillfälliga studier/arbete på annan ort.

– Väsentligt förbättrad bostadsstandard.

Krav på bytesparten

Bytesparten måste kunna godtagas som hyresgäst, denne skall kunna betala hyran och sköta lägenheten med den vårdnadsskyldighet man har som hyresgäst.
Vi kommer att göra en kreditprövning av den tilltänkta bytespartnern.

Trivselregler & tips
För den gemensamma trevnaden gäller några allmänna regler. Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är mycket viktigt för att alla i huset och bostadsområdet ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla andra såsom du själv vill bli behandlad.
Störningar
Du får inte störa dina grannar vid någon tidpunkt på dygnet, dock är det extra viktigt att, mellan kl. 22.00 och 06.00, inte t ex spela piano, borra eller ha hög volym på TV eller stereo. Du är även ansvarig för att dina besökare inte stör dina grannar. Undvik att gå med hårda skor inomhus. Ljudet från träskor och höga klackar fortplantar sig i golv och väggar. Låt heller inte barn springa upp och ner i trapphusen och smälla i dörrarna. Det stör alla i fastigheten.

Fest
Också när du har fest gäller regeln om att det ska vara lugnt och tyst i huset mellan kl. 22.00 och 06.00. Men har du förstående grannar kanske du kan ha lite mer ljudliga kalas någon enstaka gång. Prata gärna med grannar före festen eller sätt upp ett meddelande på anslagstavlan.

Parabol och antenn
Det är inte tillåtet att montera parabol eller antenn på fastighetens tak, skorsten, fasad, balkong eller fönster.

Balkonger
Blomlådor och vädringsräcken får endast sitta på insidan av balkongräcket. Se till att krukor och blomlådor har fat och övervattna inte så att det rinner ner till grannarna under dig. Det är förbjudet att skaka och piska mattor och sängkläder från balkongen. Det är heller inte tillåtet att grilla på balkongen p.g.a. os och brandrisk.

Sopor
Knyt alltid ihop soppåsen innan du kastar den. Ställ aldrig sopor i trapphusen, inte ens för en kort stund. Kartonger kastas i grovsoprum.

Vid sopstopp, ring kundservice/felanmälan. Följ i övrigt de rutiner som finns i ditt område vad gäller sopsortering m.m.

Rökning
Rökning är förbjudet i alla allmänna utrymmen såsom hissar, tvättstuga, trapphus m.m. För allas trevnad, kasta inte heller fimpar på marken.

Grillning
Det är inte tillåtet att grilla med kolgrill på balkonger eller andra utrymmen där det kan störa grannar eller medföra brandrisk.

Husdjur
Har du husdjur får de inte springa lösa i området eller i trapphus. Du måste se till att de inte förorenar i eller runt fastigheterna. Det är särskilt viktigt runt barnens lekplatser. Använd alltid avföringspåse. Mata inte ditt djur i trapphuset.

Fågelmatning
Du får inte mata fåglar från balkongen eller på marken runt husen. Det drar till sig möss och råttor.

Cyklar, pulkor och barnvagnar
Dessa måste ställas i särskilda utrymmen och inte i trapphus och entréer. Utrymning vid brand samt utryckningspersonal måste alltid kunna komma fram. Föremål i trapphus ökar även brandrisken. Tänk också på att underlätta för städpersonalen. Regelbundet kommer det att göras rensningar.

Toalett och badrum
Avloppen i husen och området är känsliga system. Det är inte tillåtet att spola ned bomull, tops, tamponger och andra främmande material och föremål. Orsakar man stopp blir man ersättningsskyldig för den utryckning som måste göras.

Tänk också på att spol- och duschljud kan vara störande på kvällen och natten.

Skräp
Skräpa inte ner och var rädd om planteringar och annan gemensam utrustning.

Förråd
Källar- och vindsförråd är märkta med lägenhetsnummer. Saknas märkning, vänligen kontakta oss. Håll förrådet låst även om du inte använder det och förvara inga värdesaker i förrådet. Se även till att dörrar till källare/vind är stängda och låsta. OBS! Branddörrar ska alltid vara stängda.

Ohyra
Skulle du få problem med t.ex. mjölbaggar eller pälsängrar anmäler du detta till vår samarbetspartner Anticimex på telefon 020-59 00 10 eller till www.lfsanering.se

Tvättstuga
Tvättstugan har du och dina grannar gemensam tillgång till och ansvar för. Naturligtvis lämnar du tvättstugan i det skick du själv vill möta den. Det är trots allt bättre att göra rent efter sig själv än efter andra.

Att hålla tvättiderna är viktigt för den gemensamma trivseln. i tvättstugan finns särskilda regler uppsatta för vad du ska tänka på vid tvätt.
Vanliga frågor
Vad betalar jag för?
I ditt hyreskontrakt står angivet vad som ingår i hyran, exempelvis värme, vatten, el och gas.

Hur lång uppsägningstid har jag?
Vid avflyttning måste du alltid säga upp ditt kontrakt skriftligt. Vi bekräftar uppsägningen skriftligt efter att den blivit mottagen hos oss.

Uppsägningstid är normalt tre månader och står angiven i hyreskontraktet. Observera att den månad du säger upp lägenheten inte räknas. Du är också skyldig att under uppsägningstiden visa din lägenhet för kommande hyresgäst.

Hur betalas hyran?
En gång i kvartalet får du en hyresavi för inbetalning via bankgiro skickad till dig. För att förenkla kan du även välja att betala via autogiro. Skulle du inte erhålla hyresavi är du fortfarande skyldig att betala hyran till hyresvärden.

Får jag överlåta lägenheten till någon annan?
Nej, inte utan hyresvärdens skriftliga medgivande. Du måste ha särskilda skäl för att överlåta hyresrätten. Kontakta alltid hyresvärden först.

Får jag renovera och inreda på egen hand?

Det krävs alltid hyresvärdens tillstånd. Även om målning och tapetsering görs med skäliga mellanrum av hyresvärden hindrar det inte att du på egen bekostnad målar och tapetserar din lägenhet. Men du måste tänka på följande.

Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört d.v.s.

• har du använt felaktigt material,
• utfört jobbet slarvigt eller
• valt extrema färger och mönster

kan du bli ersättningsskyldig när du flyttar. Ta för vana att alltid rådgöra med din förvaltare innan du sätter igång.

Något går sönder vart vänder jag mig?
Saker som tillhör lägenheten och gått sönder eller slitits ut behöver du inte laga eller byta själv. Uppstår ett fel eller skada i din lägenhet eller i gemensamma utrymmen som t.ex. tvättstugan, kontakta snarast Felanmälan så att felet inte förvärras. Det kan gälla allt från droppande kranar till att kylskåpet stannat osv. Om ett fel uppstår med större skada som följd och att du inte anmält det kan du bli ersättningsskyldig.

Om något går sönder- vem betalar?
Vid onormalt slitage och vållande av skada är du enligt hyreslagen ersättningsskyldig. Du ansvarar även för skador som uppkommer genom att någon som tillhör hushållet eller gästar dig uppträtt vårdslöst eller försumligt. Har du inneboende eller t ex. externa hantverkare som orsakar skador i din lägenhet är även det ditt ansvar. Kort sagt, det är du som är ansvarig för skador i lägenheten, oavsett vem som förorsakat dem.

Hur många tavlor och hyllor får man hänga upp på vägarna egentligen?
Svaret är enkelt, hur många man vill. När du skall flytta besiktigas lägenheten. Om du orsakat onormalt slitage kan du bli skyldig att återställa lägenheten sådan som den var när du flyttade in. Vad som är onormalt slitage får bedömas från tillfälle till tillfälle.

Får jag montera in disk eller tvättmaskin?
Nej. Så kallade fasta elinstallationer får bara göras av fackman med behörighet. Den här regeln är till för din egen och andras säkerhet. Elfel och vattenläckage är vanliga orsaker till bränder och översvämningar. Ta därför som regel att alltid kontakta hyresvärden innan du sätter in el-hushållsmaskiner i lägenheten.

EL
Alla hyresgäster måste teckna eget elavtal. Bor du i Göteborg kan du kontakta Göteborg Energi, som står för elnätet. De har telefon 031–62 62 62 . Vilken elleverantör du vill anlita väljer du givetvis själv. Hjälp oss att hålla nere energiförbrukningen i våra fastigheter. Tillsammans sparar vi miljön och sänker samtidigt våra kostnader.
Här är några enkla tips på hur du kan spara energi i din lägenhet.
• Frosta av kyl och frys ofta. Tillsammans står de för 20 procent av energiförbrukningen i ett hushåll.
• Se till att temperaturen i kylen håller sig på +4 till +6 grader och i frysen -18 till -20 grader.
• Släck ljuset i rum som ingen använder.
• Byt ut vanliga glödlampor mot lågenergilampor, framför allt i lampor som brinner länge. Lågenergilampor är dyrare i inköp men drar ungefär en femtedel jämfört med vanliga glödlampor.
• Vädra snabbt med tvärdrag istället för att ha öppet lite under längre tid.
• Möblera inte för nära elementen. Möblerna hindrar värmen från att sprida sig jämnt i rummet.
• Undvik att köra halvfulla tvättmaskiner.
Lägenhetsnummer
Du har 2 st olika lägenhetsnummer som tillhör din lägenhet. Det ena är kontraktsnumret som står på ditt kontrakt och det andra är det du skall ange till Skatteverket vid exempelvis flytt eller om du får en fråga från dem.
I våra trapphus, med undantag för några av dem, hittar du ditt nya lägenhetsnummer på anslagstavlan.

Flyttanmälan

”När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta ) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan.”